Home » Statut

Statut

 

STATUTUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE FOTOGRAMMETRIE

ŞI TELEDETECŢIE

 

CAPITOLUL 1

Definiții și scopuri

Art. 1. – Societatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție (S.R.F.T.), denumită în continuare Societatea, este o organizație profesională și științifică independentă, care se consacră promovării și dezvoltării teoretice și aplicative a domeniilor fotogrammetrie și teledetecție, la nivel național și internațional. Societatea continuă activitatea Comitetului Român de Fotogrammetrie, înființat în anul 1969, afiliat la Societatea Internațională de Fotogrammetrie și Teledetecție (I.S.P.R.S.).

Art. 2. – Societatea este persoană juridică, constituită pe durată nedeterminată și are sediul în București, B-dul Lacul Tei nr. 124, sector 2.

Art. 3. – Societatea are următoarele scopuri:

a) contribuie la dezvoltarea cercetării științifice în domeniile fotogrammetriei și teledetecției și promovează aplicațiile din aceste domenii, prin comisiile tehnice și grupe de lucru;

 b) contribuie la promovarea rezultatelor cercetărilor științifice și evoluției aplicațiilor în domeniile fotogrammetriei și teledetecției, pe plan național și internațional, prin:

– editarea și difuzarea Buletinului de Fotogrammetrie și Teledetecție, care este publicația oficială a Societății;

– acordarea sprijinului publicării articolelor, comunicărilor și referatelor științifice ale membrilor Societății în Buletinul de Fotogrammetrie și Teledetecție și în alte publicații de specialitate;

c) elaborează sau contribuie la elaborarea de standarde și specificații tehnice în domeniile fotogrammetriei și teledetecției;

d) promovează aplicațiile din domeniile fotogrammetriei și teledetecției prin mass-media, reviste online, webcasturi, filme educaționale etc.;

e) promovează aplicațiile și realizările naționale din domeniile fotogrammetriei și teledetecției prin organizarea și participarea la simpozioane, colocvii și mese rotunde interdisciplinare, pe comisii tehnice și la expoziții;

(f) sprijină participarea membrilor Societății la manifestări științifice interne și internaționale, precum și efectuarea schimbului de publicații de specialitate cu alte țări;

(g) colaborează cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale de specialitate sau din domenii conexe, la nivel național și internațional;

(h) promovează schimbul de informații și transferul de tehnologie prin facilitarea de întâlniri bi și multilaterale, vizite de documentare și participarea la conferințele și simpozioanele organizate de I.S.P.R.S.;

i) stabilește și recomandă un cod de etică în cadrul profesiilor din domeniile fotogrammetrie și teledetecție.

CAPITOLUL 2

Membrii Societății

Art. 4. – Calitatea de membru al Societății o pot avea persoanele care activează în domeniile fotogrammetriei și/sau teledetecției din mediul guvernamental, academic şi privat, cu aplicații în cartografie, geodezie, geografie, geologie, pedologie, agricultură, silvicultură, meteorologie, hidrologie, ecologie, protecția mediului, dezvoltare urbană etc., care recunosc statutul și plătesc cotizația de membru.

Art. 5. – (1) Societatea are două categorii de membri:

a) membri individuali;

b) membri susținători (instituții, societăți comerciale, laboratoare etc.).

(2) Pentru recunoașterea unor merite deosebite ale membrilor săi, Consiliul director poate desemna cu 2/3 din voturi, un președinte de onoare și membri de onoare.

Art. 6. – Membrii individuali ai Societății au următoarele drepturi:

a) să participe la activitățile desfășurate de Societate;

b) să aleagă și să fie aleși în organismele de conducere;

c) să ia parte la manifestările naționale și internaționale;

d) să obțină abonamente cu reducere de preț la publicația oficială a Societății;

e) să fie scutiți de taxa de participare la manifestările științifice organizate de Societate;

f) să aibă sprijinul Societății în înscrierea, ca membri activi, la societățile internaționale de profil și în achiziționarea de cărți și reviste de specialitate din străinătate;

g) să aibă acces la sistemul informațional al Societății (site-ul web, schimb de publicații, programe, buletine etc.);

h) să prezinte comunicări, referate și recenzii tehnico-ştiinţifice în cadrul manifestărilor naționale și internaționale, precum și în cadrul publicațiilor de specialitate.

Art. 7. – Membrii individuali ai Societății au următoarele obligații:

a) să desfășoare activități tehnico-ştiinţifice și/sau aplicative în domeniile fotogrammetriei și teledetecției;

b) să aibă inițiative organizatorice și să îndeplinească sarcinile instituționale încredințate de Societate;

c) să achite, cu regularitate, cotizația anuală de membru.

 

CAPITOLUL 3

Organele de conducere

Art. 8. – Organele de conducere ale Societății sunt următoarele:

a) Conferința generală;

b) Consiliul director.

Art. 9. – (1) Organul suprem de conducere a Societății este Conferința generală a membrilor.

(2) Conferința generală se întrunește o dată la patru ani sau ori de câte ori este necesar, la propunerea a 2/3 din membrii Consiliului director și se consideră legal constituită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Societății.

Art. 10. – Conferința generală are următoarele atribuții:

a) aprobă modificările propuse la statutul și codul etic ale Societății.

b) analizează și aprobă activitatea Consiliului director și a comisiei de cenzori;

c) ia hotărâri asupra direcțiilor de dezvoltare a activităților Societății, precum și asupra gestiunii fondurilor sale, prin vot deschis, cu majoritate simplă;

d) alege, o dată la doi ani, membrii biroului executiv și membrii comisiei de cenzori, prin vot secret;

e) revocă membrii Consiliului director și membrii comisiei de cenzori.

f) adoptă, prin vot deschis, cu majoritate simplă, rezoluții cu caracter de recomandare în probleme etice și profesionale generale, la propunerea membrilor ai Societății;

g) aprobă prin vot deschis cu majoritate simplă componența comisiei ad-hoc pentru organizarea alegerilor la propunerea președintelui în exercițiu al Societății.

Art. 11. – (1) Organul de conducere al Societății între Conferințele generale este Consiliul director, care este constituit din președinte, doi vicepreședinți, un secretar, un trezorier și președinții comisiilor tehnice, se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(2) Din Consiliul director fac parte, cu drept de vot, foștii președinți ai Societății, cu acordul acestora.

(3) Președintele și vicepreședinții biroului executiv reprezintă Societatea în relațiile cu alte persoane juridice din țară și organizații profesionale neguvernamentale din străinătate.

(4) Membrii Consiliului director pot avea cel mult două mandate în funcția pe care o dețin.

(5) Pentru a asigura continuitatea în conducerea Societății, președintele căruia îi încetează mandatul, devine, fără alegere, prim-vicepreședinte în noul Consiliul director, cu acordul acestuia.

Art. 12. – Consiliul director, legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi, are următoarele atribuții:

a) urmărește îndeplinirea sarcinilor statutare ale Societății;

b) aplică hotărârile Conferinței generale;

c) convoacă Conferința generală;

d) analizează programele de lucru și rapoartele comisiilor tehnice;

e) stabilește componența colegiului de redacție a publicației oficiale;

f) primește noi membri ai Societății;

g) exclude membrii Societății;

h) stabilește componența delegației Societății pentru participarea la  manifestările științifice naționale și internaționale.

Art. 13. – Societatea poate fi structurată conform comisiilor tehnice ale Societății Internaționale de Fotogrammetrie și Teledetecție (I.S.P.R.S.), ca număr și conținut tematic.

Art. 14. – Fiecare comisie tehnică, constituită pe baza opțiunilor membrilor Societății, ia hotărâri prin vot deschis, cu majoritate simplă și are următoarele atribuții:

a) alege secretarul și 2 membri ai conducerii comisiei;

b) formează, după consultarea membrilor conducerii comisiei, la propunerea președintelui, grupe de lucru pe tematici tehnice;

c) stabilește responsabilii grupelor de lucru din rândul membrilor aleși ai comisiei.

Art. 15. – Conducerea fiecărei comisii tehnice, care este formată din președinte și doi membri, are următoarele atribuții:

a) întocmește programul de lucru al comisiei pe baza propunerilor grupelor de lucru;

b) organizează simpozioane, la nivelul comisiei tehnice și colocvii, la nivelul grupelor de lucru;

c) recomandă membrii Societății și/sau tineri cu preocupări în domeniile fotogrammetriei și teledetecției, pe criterii de competență, pentru specializare în țâră și în străinătate.

Art. 16. – Comisia ad-hoc pentru organizarea alegerilor este formată din cinci membri care aleg un raportor și are următoarele atribuții:

a) strânge toate propunerile pentru fiecare mandat al organelor de conducere (președintele Consiliului director, al doilea vicepreședinte și secretarul, președinții comisiilor tehnice și membrii comisiei de cenzori), venite din partea membrilor individuali convocați la Conferința generală;

b) completează buletinele de vot, potrivit mandatelor de mai sus, cu propunerile nominale;

c) efectuează numărătoarea voturilor exprimate în mod secret și raportează rezultatele alegerilor pe mandate, în ordinea numărului de voturi acordate.

Art. 17. – Controlul gestiunii Societății se face de către un cenzor, iar în cazul depășirii unui număr de 100 de membri ai S.R.F.T., de către o comisie de cenzori compusă din 3 membri, dintre care se alege un raportor.

Art. 18. – Colegiul de redacție al publicației oficiale a Societății se compune din redactor șef, secretar de redacție și 3-5 membri.

CAPITOLUL 4

Fondurile și patrimoniul

Art. 19. – Fondurile și patrimoniul Societății se formează din:

a) taxa de înscriere – 50 lei;

b) cotizația anuală a membrilor individuali – 50 lei (membrii individuali studenți beneficiază de o reducere de 80%);

c) venituri din publicarea Buletinului de Fotogrammetrie și Teledetecție și a reclamelor diferitelor instituții de profil și/sau societăți comerciale din țară și din străinătate;

d) bunuri mobile și imobile ale Societății;

e) donații și sponsorizări.

 

CAPITOLUL 5

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. – Consiliul director aprobă și modifică Normele de redactare, analiză şi publicare ale Buletinului de Fotogrammetrie și Teledetecție.

Art. 21. – Pierderea calității de membru individual al Societății poate fi efectuată astfel:

a) la solicitarea membrului individual;

b) prin excluderea membrului individual, stabilită de majoritatea simplă a membrilor Consiliului director, în cazul nerespectării codului de etică al Societății și/sau în cazul neplății cotizației de membru al Societății pentru mai mult de trei ani.

Art. 22. – (1) Dizolvarea Societății poate fi hotărâtă numai de Conferința generală, convocată anume în acest scop.

(2) Transferul fondurilor și a patrimoniului mobil și imobil se efectuează către o asociație profesională de profil. Art. 23. – Societatea poate intra într-o federație de asociații profesionale din domeniul geodeziei, păstrându-și însă identitatea și afilierea la Societatea Internațională de Fotogrammetrie și Teledetecție (I.S.P.R.S.).

STATUTUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE FOTOGRAMMETRIE

ŞI TELEDETECŢIE

  

CAPITOLUL 1

Definiții și scopuri

Art. 1. – Societatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție (S.R.F.T.), denumită în continuare Societatea, este o organizație profesională și științifică independentă, care se consacră promovării și dezvoltării teoretice și aplicative a domeniilor fotogrammetrie și teledetecție, la nivel național și internațional. Societatea continuă activitatea Comitetului Român de Fotogrammetrie, înființat în anul 1969, afiliat la Societatea Internațională de Fotogrammetrie și Teledetecție (I.S.P.R.S.).

Art. 2. – Societatea este persoană juridică, constituită pe durată nedeterminată și are sediul în București, B-dul Lacul Tei nr. 124, sector 2.

Art. 3. – Societatea are următoarele scopuri:

a) contribuie la dezvoltarea cercetării științifice în domeniile fotogrammetriei și teledetecției și promovează aplicațiile din aceste domenii, prin comisiile tehnice și grupe de lucru;

 b) contribuie la promovarea rezultatelor cercetărilor științifice și evoluției aplicațiilor în domeniile fotogrammetriei și teledetecției, pe plan național și internațional, prin:

– editarea și difuzarea Buletinului de Fotogrammetrie și Teledetecție, care este publicația oficială a Societății;

– acordarea sprijinului publicării articolelor, comunicărilor și referatelor științifice ale membrilor Societății în Buletinul de Fotogrammetrie și Teledetecție și în alte publicații de specialitate;

c) elaborează sau contribuie la elaborarea de standarde și specificații tehnice în domeniile fotogrammetriei și teledetecției;

d) promovează aplicațiile din domeniile fotogrammetriei și teledetecției prin mass-media, reviste online, webcasturi, filme educaționale etc.;

e) promovează aplicațiile și realizările naționale din domeniile fotogrammetriei și teledetecției prin organizarea și participarea la simpozioane, colocvii și mese rotunde interdisciplinare, pe comisii tehnice și la expoziții;

(f) sprijină participarea membrilor Societății la manifestări științifice interne și internaționale, precum și efectuarea schimbului de publicații de specialitate cu alte țări;

(g) colaborează cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale de specialitate sau din domenii conexe, la nivel național și internațional;

(h) promovează schimbul de informații și transferul de tehnologie prin facilitarea de întâlniri bi și multilaterale, vizite de documentare și participarea la conferințele și simpozioanele organizate de I.S.P.R.S.;

i) stabilește și recomandă un cod de etică în cadrul profesiilor din domeniile fotogrammetrie și teledetecție.

CAPITOLUL 2

Membrii Societății

Art. 4. – Calitatea de membru al Societății o pot avea persoanele care activează în domeniile fotogrammetriei și/sau teledetecției din mediul guvernamental, academic şi privat, cu aplicații în cartografie, geodezie, geografie, geologie, pedologie, agricultură, silvicultură, meteorologie, hidrologie, ecologie, protecția mediului, dezvoltare urbană etc., care recunosc statutul și plătesc cotizația de membru.

Art. 5. – (1) Societatea are două categorii de membri:

a) membri individuali;

b) membri susținători (instituții, societăți comerciale, laboratoare etc.).

(2) Pentru recunoașterea unor merite deosebite ale membrilor săi, Consiliul director poate desemna cu 2/3 din voturi, un președinte de onoare și membri de onoare.

Art. 6. – Membrii individuali ai Societății au următoarele drepturi:

a) să participe la activitățile desfășurate de Societate;

b) să aleagă și să fie aleși în organismele de conducere;

c) să ia parte la manifestările naționale și internaționale;

d) să obțină abonamente cu reducere de preț la publicația oficială a Societății;

e) să fie scutiți de taxa de participare la manifestările științifice organizate de Societate;

f) să aibă sprijinul Societății în înscrierea, ca membri activi, la societățile internaționale de profil și în achiziționarea de cărți și reviste de specialitate din străinătate;

g) să aibă acces la sistemul informațional al Societății (site-ul web, schimb de publicații, programe, buletine etc.);

h) să prezinte comunicări, referate și recenzii tehnico-ştiinţifice în cadrul manifestărilor naționale și internaționale, precum și în cadrul publicațiilor de specialitate.

Art. 7. – Membrii individuali ai Societății au următoarele obligații:

a) să desfășoare activități tehnico-ştiinţifice și/sau aplicative în domeniile fotogrammetriei și teledetecției;

b) să aibă inițiative organizatorice și să îndeplinească sarcinile instituționale încredințate de Societate;

c) să achite, cu regularitate, cotizația anuală de membru.

 

CAPITOLUL 3

Organele de conducere

Art. 8. – Organele de conducere ale Societății sunt următoarele:

a) Conferința generală;

b) Consiliul director.

Art. 9. – (1) Organul suprem de conducere a Societății este Conferința generală a membrilor.

(2) Conferința generală se întrunește o dată la patru ani sau ori de câte ori este necesar, la propunerea a 2/3 din membrii Consiliului director și se consideră legal constituită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Societății.

Art. 10. – Conferința generală are următoarele atribuții:

a) aprobă modificările propuse la statutul și codul etic ale Societății.

b) analizează și aprobă activitatea Consiliului director și a comisiei de cenzori;

c) ia hotărâri asupra direcțiilor de dezvoltare a activităților Societății, precum și asupra gestiunii fondurilor sale, prin vot deschis, cu majoritate simplă;

d) alege, o dată la doi ani, membrii biroului executiv și membrii comisiei de cenzori, prin vot secret;

e) revocă membrii Consiliului director și membrii comisiei de cenzori.

f) adoptă, prin vot deschis, cu majoritate simplă, rezoluții cu caracter de recomandare în probleme etice și profesionale generale, la propunerea membrilor ai Societății;

g) aprobă prin vot deschis cu majoritate simplă componența comisiei ad-hoc pentru organizarea alegerilor la propunerea președintelui în exercițiu al Societății.

Art. 11. – (1) Organul de conducere al Societății între Conferințele generale este Consiliul director, care este constituit din președinte, doi vicepreședinți, un secretar, un trezorier și președinții comisiilor tehnice, se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(2) Din Consiliul director fac parte, cu drept de vot, foștii președinți ai Societății, cu acordul acestora.

(3) Președintele și vicepreședinții biroului executiv reprezintă Societatea în relațiile cu alte persoane juridice din țară și organizații profesionale neguvernamentale din străinătate.

(4) Membrii Consiliului director pot avea cel mult două mandate în funcția pe care o dețin.

(5) Pentru a asigura continuitatea în conducerea Societății, președintele căruia îi încetează mandatul, devine, fără alegere, prim-vicepreședinte în noul Consiliul director, cu acordul acestuia.

Art. 12. – Consiliul director, legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi, are următoarele atribuții:

a) urmărește îndeplinirea sarcinilor statutare ale Societății;

b) aplică hotărârile Conferinței generale;

c) convoacă Conferința generală;

d) analizează programele de lucru și rapoartele comisiilor tehnice;

e) stabilește componența colegiului de redacție a publicației oficiale;

f) primește noi membri ai Societății;

g) exclude membrii Societății;

h) stabilește componența delegației Societății pentru participarea la  manifestările științifice naționale și internaționale.

Art. 13. – Societatea poate fi structurată conform comisiilor tehnice ale Societății Internaționale de Fotogrammetrie și Teledetecție (I.S.P.R.S.), ca număr și conținut tematic.

Art. 14. – Fiecare comisie tehnică, constituită pe baza opțiunilor membrilor Societății, ia hotărâri prin vot deschis, cu majoritate simplă și are următoarele atribuții:

a) alege secretarul și 2 membri ai conducerii comisiei;

b) formează, după consultarea membrilor conducerii comisiei, la propunerea președintelui, grupe de lucru pe tematici tehnice;

c) stabilește responsabilii grupelor de lucru din rândul membrilor aleși ai comisiei.

Art. 15. – Conducerea fiecărei comisii tehnice, care este formată din președinte și doi membri, are următoarele atribuții:

a) întocmește programul de lucru al comisiei pe baza propunerilor grupelor de lucru;

b) organizează simpozioane, la nivelul comisiei tehnice și colocvii, la nivelul grupelor de lucru;

c) recomandă membrii Societății și/sau tineri cu preocupări în domeniile fotogrammetriei și teledetecției, pe criterii de competență, pentru specializare în țâră și în străinătate.

Art. 16. – Comisia ad-hoc pentru organizarea alegerilor este formată din cinci membri care aleg un raportor și are următoarele atribuții:

a) strânge toate propunerile pentru fiecare mandat al organelor de conducere (președintele Consiliului director, al doilea vicepreședinte și secretarul, președinții comisiilor tehnice și membrii comisiei de cenzori), venite din partea membrilor individuali convocați la Conferința generală;

b) completează buletinele de vot, potrivit mandatelor de mai sus, cu propunerile nominale;

c) efectuează numărătoarea voturilor exprimate în mod secret și raportează rezultatele alegerilor pe mandate, în ordinea numărului de voturi acordate.

Art. 17. – Controlul gestiunii Societății se face de către un cenzor, iar în cazul depășirii unui număr de 100 de membri ai S.R.F.T., de către o comisie de cenzori compusă din 3 membri, dintre care se alege un raportor.

Art. 18. – Colegiul de redacție al publicației oficiale a Societății se compune din redactor șef, secretar de redacție și 3-5 membri.

CAPITOLUL 4

Fondurile și patrimoniul

Art. 19. – Fondurile și patrimoniul Societății se formează din:

a) taxa de înscriere – 50 lei;

b) cotizația anuală a membrilor individuali – 50 lei (membrii individuali studenți beneficiază de o reducere de 80%);

c) venituri din publicarea Buletinului de Fotogrammetrie și Teledetecție și a reclamelor diferitelor instituții de profil și/sau societăți comerciale din țară și din străinătate;

d) bunuri mobile și imobile ale Societății;

e) donații și sponsorizări.

 

CAPITOLUL 5

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. – Consiliul director aprobă și modifică Normele de redactare, analiză şi publicare ale Buletinului de Fotogrammetrie și Teledetecție.

Art. 21. – Pierderea calității de membru individual al Societății poate fi efectuată astfel:

a) la solicitarea membrului individual;

b) prin excluderea membrului individual, stabilită de majoritatea simplă a membrilor Consiliului director, în cazul nerespectării codului de etică al Societății și/sau în cazul neplății cotizației de membru al Societății pentru mai mult de trei ani.

Art. 22. – (1) Dizolvarea Societății poate fi hotărâtă numai de Conferința generală, convocată anume în acest scop.

(2) Transferul fondurilor și a patrimoniului mobil și imobil se efectuează către o asociație profesională de profil.

Art. 23. – Societatea poate intra într-o federație de asociații profesionale din domeniul geodeziei, păstrându-și însă identitatea și afilierea la Societatea Internațională de Fotogrammetrie și Teledetecție (I.S.P.R.S.).